Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Autokary Toruń – koszt najmu
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Firma ogrodnicza
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z wielorakich działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i równocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Później ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną wykonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, opracowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie ulega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero kiedy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych niezbędnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z zaświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Komplet dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok